Hoe word ik een beëdigd tolk-vertaler?

Hoe word ik een beëdigd vertaler? Niet veel mensen weten dit, maar de procedure om beëdigd tolk-vertaler te worden is niet moeilijk. Sterker nog, het is eenvoudig om te doen.

In theorie hoeft u alleen maar een eerste aanvraagformulier in te vullen bij het Hof van Beroep in uw regio, dit naar de Openbare Aanklager te sturen en op een beslissing te wachten. U kunt dit aanvraagformulier vinden op de website van het Hof van Beroep in uw departement of regio. Als de beslissing positief is, wordt u gevraagd om een eed af te leggen en wordt u opgenomen op de lijst van juristen voor het betreffende hof van beroep. U bent dan vrij om uw beroep als beëdigd vertaler-tolk uit te oefenen.

Hoewel de aanvraagprocedure relatief eenvoudig is, worden beslissingen over wie wordt toegelaten gebaseerd op strenge criteria. Dat betekent niet dat u uw geluk niet kunt beproeven.

In dit artikel leggen we uit hoe u een solide aanvraag kunt samenstellen en welke stappen u moet nemen als u uw aanvraag wilt indienen.

Wat doet een beëdigd tolk-vertaler?

Een beëdigd vertaler is een professionele vertaler wiens deskundigheid door de staat wordt erkend. Hij of zij is gemachtigd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken als ministerieel ambtenaar.

Haar missie is het leveren van vertaaldiensten aan de administratieve, regelgevende en juridische instellingen van de staat. Deze diensten kunnen bestaan uit mondelinge vertalingen (tolken) of schriftelijke vertalingen voor onderzoeken, politiebewaring, hoorzittingen, dossiervertalingen en elke andere dienst waarvoor een mondelinge of schriftelijke vertaling van een brontaal naar het Frans nodig is.

Bovendien kan hij als beëdigd vertaler-tolk zijn diensten ook aan het publiek aanbieden. Hij of zij is de enige persoon die kan bevestigen dat een vertaling overeenkomt met het origineel. Daarom wordt een beëdigd vertaler ingeschakeld om officiële documenten te vertalen, zoals rijbewijzen, huwelijks- of echtscheidingsakten, vonnissen, notariële akten, enz.

Een vertaling wordt gewaarmerkt of beëdigd door het stempel, de handtekening en een uniek nummer van de vertaler op zowel de vertaling als het origineel aan te brengen.

Twee belangrijke criteria: vaardigheden en ervaring

Hoewel het waar is dat beëdigde vertalers geen diploma nodig hebben om hun beroep uit te oefenen, moet een vertaler die een aanvraag wil indienen bij een Hof van Beroep een solide bewijs kunnen overleggen van zijn of haar bekwaamheid op het gebied van vertalen.

Bekwaamheid is echter niet het enige vereiste criterium. Naast competentie is het ook belangrijk om ervaring met vertalen aan te tonen. De twee essentiële criteria om te solliciteren zijn dus: 1) competentie en 2) ervaring.

Hoewel diploma's belangrijk zijn en een cruciale rol spelen in de geloofwaardigheid van uw sollicitatie, is bewijs van uw vertaalervaring net zo belangrijk. Als u voor vertaalbureaus, beëdigde vertalers of autoriteiten zoals de politie of gendarmerie hebt gewerkt, zal uw sollicitatie een goede kans maken om geaccepteerd te worden.

Als dit het geval is, is het belangrijk om aanbevelingsbrieven van uw collega's te vragen en uw aanvragen of aanstellingscertificaten te overleggen.

Als u uw ervaring nog niet bewezen hebt, kunt u nu op zoek gaan naar professionals en hen uw diensten aanbieden. Als uw taalvaardigheden zeldzaam zijn, kunt u uw diensten ook aanbieden aan de gendarmerie of de politie, zelfs als u nog niet beëdigd bent.

Gerechtelijke instanties hebben vaak moeite om beschikbare vertalers of tolken voor zeldzame talen te vinden. Daarom kunnen ze een beroep doen op freelance vertalers. Zo kunt u gedegen ervaring opdoen en vooral consistent bewijs leveren voor uw sollicitatie.

Kortom, uw sollicitatie moet degelijk bewijs bevatten van uw vaardigheden en ervaring. Aarzel dus niet om elk document te verstrekken dat uw intellectuele capaciteiten op dit gebied kan aantonen.

Welke taal moet ik kiezen?

Het kan zijn dat u naast Frans meerdere talen vloeiend spreekt en alle vaardigheden hebt om u als beëdigd vertaler aan te melden. Als u echter voor de eerste keer solliciteert, is het raadzaam om slechts één taal te kiezen, en bij voorkeur de taal die u het beste beheerst.

Een volledige aanvraag voor een specifieke taal zal eerder geaccepteerd worden dan een aanvraag die uit meerdere aanvragen voor verschillende talen bestaat.

Ten eerste omdat het normaal is dat u niet voor elke taal hetzelfde bewijs van uw vaardigheden kunt leveren. Als het bewijs ter ondersteuning van uw aanvraag voor de ene taal zwakker is dan voor de andere, zal dit waarschijnlijk invloed hebben op uw aanvraag als geheel.

Bovendien zijn sommige talen zeldzamer dan andere. Engels is bijvoorbeeld geen zeldzame taal en er is een groot aantal beëdigde vertalers voor deze taal. Als u een taal zoals Koreaans beheerst, waar het aantal beëdigde vertalers kleiner is, is het beter om uw aanvraag voor deze taal te ondersteunen, omdat vertalers in de minderheid zijn en er veel vraag naar is.

Het is daarom niet aan te raden om naast deze zeldzame taal ook een gewone taal zoals Engels aan te vragen, zelfs als u deze taal perfect beheerst, vooral niet voor een eerste aanvraag.

Dus als u vloeiend meerdere talen spreekt, is het aan te raden om u voor uw eerste sollicitatie op een specifieke taal te concentreren. Zodra uw aanvraag geaccepteerd is, kunt u andere talen ondersteunen voor toekomstige aanvragen, die dan meer gewicht in de schaal zullen leggen omdat u dan al een beëdigd vertaler bent.

Duur van de registratieprocedure

Over het algemeen is de aanvraagprocedure vrij lang. U moet uw aanvraag elk jaar vóór 1 maart indienen.

De politie voert dan een inborstonderzoek uit om te controleren of u geen strafblad heeft. U kunt worden opgeroepen voor verdere informatie.

Beslissingen worden over het algemeen rond half november genomen en u wordt aan het einde van het jaar, rond half december, op de hoogte gebracht.

De eed afleggen

Als uw aanvraag wordt geaccepteerd, wordt u door het Hof van Beroep in uw regio opgeroepen om de eed af te leggen. U wordt dan als beëdigd vertaler ingeschreven op de lijst van juristen bij het Hof van Beroep in uw woonplaats.

Initiële registratie op een lijst van het Hof van Beroep gebeurt op proef voor een periode van drie jaar. Aan het einde van deze periode worden uw juridische ervaring en kennis beoordeeld. Na deze drie jaar moet u opnieuw een aanvraag indienen voor nog eens vijf jaar.

Is het gemakkelijk?

Elk jaar wordt er een groot aantal aanvragen ingediend, maar slechts een klein aantal wordt geaccepteerd. Het is dus mogelijk dat uw eerste aanvraag wordt afgewezen. Laat u niet ontmoedigen en vestig niet al uw hoop op uw eerste poging, ook al wordt deze misschien wel geaccepteerd.

Over het algemeen zijn succesvolle aanvragen diegene die meerdere keren zijn ingediend. Blijf uw aanvraag dus elk jaar opnieuw indienen totdat deze uiteindelijk wordt geaccepteerd.

Beroep bij weigering

Als uw aanvraag is afgewezen en u vindt dat de gegeven redenen niet objectief zijn bekeken, dan kunt u volgens de wet in beroep gaan bij het Hof van Cassatie.

Artikel 20 van Decreet nr. 2004-1463 van 23 december 2004 inzake deskundigen, gewijzigd bij Decreet nr. 2017-892 van 6 mei 2017, artikel 32 bepaalt:

"Bij het Hof van Cassatie kan beroep worden ingesteld tegen beslissingen tot inschrijving of herinschrijving en beslissingen tot weigering van inschrijving of herinschrijving van de instantie die verantwoordelijk is voor het opstellen van de lijsten, evenals beslissingen tot intrekking van de inschrijving van de eerste voorzitter van het Hof van Beroep of de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie. Dergelijke beroepen moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid gemotiveerd worden. Het moet binnen een maand worden ingediend door middel van een verklaring ter griffie van de Cour de cassation of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging verzonden naar de griffie van de Cour de cassation. De termijn loopt, wat de officier van justitie betreft, vanaf de dag van kennisgeving van het proces-verbaal tot vaststelling van de lijst van deskundigen en, wat de deskundige betreft, vanaf de dag van kennisgeving van de beslissing tot weigering van inschrijving of herinschrijving die op hem betrekking heeft bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De deskundige wordt op enigerlei wijze in kennis gesteld van besluiten tot inschrijving of herinschrijving.

Houd er echter rekening mee dat dit beroep niet moet worden ingediend bij het Hof van Beroep dat de beslissing heeft genomen, of bij een andere rechtbank, maar alleen bij de Cour de Cassation, binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving van de weigering.

Het is raadzaam om uw recht op beroep uit te oefenen, vooral als u van mening bent dat uw registratiedossier alle vereiste elementen bevatte om als gerechtelijk deskundige in aanmerking te komen.

U kunt ook andere elementen in uw beroepsdossier opnemen om uw zaak te versterken.