Privacybeleid

Un Traducteur is de handelsnaam van Haider Corp, een vennootschap naar Frans recht met maatschappelijke zetel te 60 Rue François 1er 75008 PARIS 8 - in overeenstemming met de vereisten van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna RGPD) en de Franse wetgeving inzake gegevensbescherming - respecteert en beschermt de privacy van de gebruikers van de site aangeduid als untraducteur.com, waarbij al het mogelijke en evenredige wordt gedaan om hun rechten niet te schenden.

Het doel van dit privacybeleid is om gebruikers inzicht te geven in de privacyprocedures van Un Traducteur, waaronder welke persoonlijke gegevens worden verzameld, waarom ze worden verzameld, hoe ze worden gebruikt, hoe ze worden beschermd en welke individuele rechten gebruikers hebben.

Dit vertrouwelijkheidsbeleid is niet van toepassing op en sluit onze verantwoordelijkheid uit voor de vertrouwelijkheid, informatie of andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die websites of diensten beheren waarnaar de website untraducteur.com verwijst. vertaler.nl ontslagen.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die Un Traducteur verkrijgt of verwerkt wanneer gebruikers interactie hebben met de website untraducteur.com. Voorbeelden hiervan zijn: registreren, kopen en gebruiken van onze diensten, reageren op marketingcommunicatie en contact opnemen met de klantenservice van Un Traducteur. Deze interacties kunnen betrekking hebben op inschrijvers, bezoekers, klanten, leveranciers en/of partners.

Bovendien verwerkt Un Traducteur persoonlijke gegevens op andere gebieden dan de website translatorus.com, waarvoor een ander privacybeleid geldt.

Algemene informatie over gegevensverwerking

In dit privacybeleid verwijst de term "persoonlijke gegevens" naar informatie over gebruikers. Hiermee kunnen wij gebruikers identificeren, rechtstreeks of in combinatie met andere informatie waarover wij beschikken.

Sitegebruikers in het algemeen

Un Traducteur verwerkt de gegevens van gebruikers na hun toestemming te hebben verkregen. Door de website van Un Traducteur te gebruiken of te raadplegen, aanvaarden gebruikers uitdrukkelijk dit privacybeleid en stemmen zij in met de verwerking van hun persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doeleinden en methoden, met inbegrip van bekendmaking aan derden, indien van toepassing, voor de levering van de dienst. Het verstrekken van gegevens en, dientengevolge, de toestemming voor het verzamelen en verwerken van gegevens is optioneel. De gebruiker kan zijn toestemming weigeren en te allen tijde intrekken. Weigering van toestemming kan het echter onmogelijk maken om bepaalde diensten te verlenen en de ervaring van het surfen op de site kan in het gedrang komen.

Klanten

Un Traducteur stelt alles in het werk om, in overeenstemming met de elektronische vorm van de dienstverlening, de grootst mogelijke vertrouwelijkheid in acht te nemen bij de uitvoering van zijn diensten. Alle teksten, de aard van de uitgevoerde werkzaamheden, de persoonlijke gegevens van de klant die worden doorgegeven voor vertaaldoeleinden en alle informatie die door de klant aan Un Traducteur wordt doorgegeven, zijn onderworpen aan de strengste vertrouwelijkheid en de verzamelde persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6 van de RGPD.

In het bijzonder zal Un Traducteur de verstrekte informatie gebruiken voor de uitvoering van het contract (en voor de eventuele uitvoering van precontractuele maatregelen) en deze informatie mag niet - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant - openbaar of aan derden worden bekendgemaakt, behalve aan zijn bevoegde werknemers of hun bevoegde onderaannemers, indien hun operationele of adviserende tussenkomst kennis van deze informatie vereist. De bovenstaande garanties zijn niet van toepassing als Un Traducteur wettelijk verplicht is om dergelijke informatie bekend te maken of als dergelijke informatie openbaar is of wordt, onafhankelijk van de bekendmaking ervan door Un Traducteur. Evenzo in gevallen waarin de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, of waarin de verwerking noodzakelijk is voor de bescherming van een gerechtvaardigd belang van Un Traducteur of van een derde, dat van een hogere aard is dan de rechten van de betrokkene.

Leveranciers en werknemers

De persoonlijke gegevens van onze leveranciers en freelancers (leveranciers, vertalers, tolken, grafisch ontwerpers, filialen, consultants, etc.) worden strikt vertrouwelijk behandeld. De gegevens van onze medewerkers die zich op onze lijst willen inschrijven, zijn de gegevens die op onze site worden gepubliceerd en waarmee zij hebben ingestemd door dit vertrouwelijkheidsbeleid te accepteren, zoals de naam en voornaam van de inschrijver, moedertaal, beroepservaring, opleiding, telefoonnummer en e-mailadres. Andere informatie, zoals geboortedatum en adres, wordt alleen verwerkt door Un Traducteur en zijn geautoriseerde leveranciers (d.w.z. accountants, banken, enz.), uitsluitend voor de goede uitvoering van de werkrelatie met deze zelfde personen en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Automatisch verzamelde informatie. Internetbrowsergegevens.

Zoals alle websites maakt ook deze site gebruik van logbestanden waarin informatie van gebruikersbezoeken automatisch wordt verzameld en opgeslagen. De verzamelde informatie kan het volgende omvatten:

 • IP-adres (Internet Protocol)
 • Type browser en apparaatinstellingen die zijn gebruikt om verbinding te maken met de site
 • Naam van internetprovider (ISP)
 • Datum en tijd van bezoek/verzoek
 • Aantal klikken, indien van toepassing
 • Methode die wordt gebruikt om de aanvraag naar de server te sturen
 • Grootte van bestand verkregen in antwoord
 • Numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft
 • Andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker

De hierboven vermelde informatie wordt automatisch verwerkt en uitsluitend in geaggregeerde vorm verzameld om te controleren of de site goed werkt en om veiligheidsredenen. Om veiligheidsredenen (spamfilters, firewalls, virusdetectie) kunnen de automatisch geregistreerde gegevens ook persoonlijke gegevens bevatten, zoals het IP-adres (het adres dat, althans op dat moment, de host van herkomst op een unieke manier identificeert), die - in overeenstemming met de geldende wetgeving - gebruikt kunnen worden om pogingen te blokkeren om de site te beschadigen, andere gebruikers schade te berokkenen, kwaadaardige activiteiten uit te voeren en een strafbaar feit te plegen. Dit soort gegevens wordt gebruikt om de site en zijn gebruikers te beschermen.

De bovengenoemde gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de website te verkrijgen en om te controleren of de website correct functioneert. Deze gegevens worden daarom onmiddellijk na verwerking verwijderd. Gegevens die worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden (blokkeren van pogingen om de website te beschadigen) worden zeven dagen bewaard.

Gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de bezochte website naar de browser wordt gestuurd en vervolgens op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. Wanneer u opnieuw verbinding maakt met de website, worden de cookies gelezen en herkend door de website die ze heeft verzonden. Wanneer u een website bezoekt, kunt u cookies ontvangen van een website van derden (bekend als "cookies van derden"), bijvoorbeeld links naar internetpagina's van andere domeinen.

Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om een website in staat te stellen het apparaat van een gebruiker te herkennen, of om sessies te monitoren en specifieke informatie op te slaan over gebruikers die de server bezoeken.

Soorten cookies

Technische cookies zijn nodig om een website goed te laten functioneren en een gebruiker in staat te stellen een dienst te gebruiken.

Functionele cookies worden gebruikt om het navigeren op de website te vergemakkelijken, om geselecteerde instellingen op te slaan en om gepersonaliseerde functies te bieden.

De websites maken gebruik van analytische cookies om informatie te verzamelen over gebruikspatronen, de bezochte pagina's en eventuele fouten die zich tijdens het browsen voordoen. Deze cookies verzamelen geen informatie waarmee de computer van de gebruiker kan worden geïdentificeerd. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, is geaggregeerd en dus anoniem.

Door de site te gebruiken, stemmen bezoekers uitdrukkelijk in met het gebruik van cookies.

Cookies uitschakelen

Cookies worden aan de browser gekoppeld en kunnen op elk moment direct vanuit de browser worden gedeactiveerd, waardoor de toestemming voor het gebruik van cookies wordt geweigerd/ingetrokken. Er dient te worden opgemerkt dat het deactiveren van cookies het correcte gebruik van bepaalde functies van de site kan verhinderen.

Cookies worden aan de browser gekoppeld en kunnen op elk moment direct vanuit de browser worden gedeactiveerd, waardoor de toestemming voor het gebruik van cookies wordt geweigerd/ingetrokken. Er dient te worden opgemerkt dat het deactiveren van cookies het correcte gebruik van bepaalde functies van de site kan verhinderen.

Elke browser heeft een andere procedure voor het beheren van instellingen. Hieronder vindt u specifieke instructies voor elke browser:

Cookies van derden

Deze site fungeert ook als tussenpersoon voor cookies van derden, die worden gebruikt om extra diensten en functionaliteiten aan gebruikers te bieden. Ze verbeteren ook de gebruikerservaring van de site door middel van knoppen, bijvoorbeeld voor sociale netwerken of video. Deze site heeft geen controle over cookies van derden - ze worden volledig door derden beheerd. Bijgevolg wordt informatie over het gebruik van deze cookies en hun doel, evenals hoe u ze kunt uitschakelen, rechtstreeks door de derde partijen verstrekt op de hieronder aangegeven pagina's.


DMP

Naam cookie: 3rdplace
Doel: 3rdplace biedt profilerings- en reclamediensten aan op basis van het gedrag en de interesses van online gebruikers.
Looptijd: Permanent
Duur: Blijvend
Toestemming: Verplicht
Aanvullende informatie: Het privacybeleid en de optie om tracking te verwijderen is beschikbaar op het volgende adres: https://thirdplace-pixel.appspot.com/policy/

Sociale netwerken

Deze website integreert ook plug-ins en/of knoppen voor sociale netwerken, zodat de inhoud gemakkelijk gedeeld kan worden op uw favoriete sociale netwerken. Deze plug-ins zijn geprogrammeerd om geen cookies te plaatsen wanneer gebruikers de pagina openen om de privacy van gebruikers te beschermen. Cookies kunnen alleen worden geplaatst, indien deze door de sociale netwerken worden verstrekt, wanneer de gebruiker effectief en vrijwillig gebruik maakt van de plug-in. Houd er rekening mee dat als de gebruiker de website bezoekt terwijl hij/zij verbonden is met het sociale netwerk, hij/zij al toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies die door deze site worden verzonden toen hij/zij zich registreerde op het sociale netwerk.

Het verzamelen en gebruiken van gegevens die zijn verkregen door middel van plug-ins valt onder het respectieve privacybeleid van de sociale netwerken, waarnaar verwezen moet worden.

Nieuwsbrief en e-mails

Gebruikers kunnen om verschillende redenen e-mails ontvangen van Un Traducteur, zoals bevestiging van een bestelling of aanmelding voor een nieuwsbrief, of om informatie te ontvangen over de diensten van Un Traducteur. Om onze aanbiedingen te optimaliseren en aan te passen, controleren wij bovendien (bijvoorbeeld met zogenaamde "Pixel Tracking") of een e-mail is geopend en op welke links in de e-mail is geklikt. Wij gebruiken deze gegevens om op de klant afgestemde nieuwsbriefcontent te kunnen versturen.

Gebruikers kunnen bezwaar maken tegen deze vormen van verwerking door naar www.untraducteur.com te gaan waar ze bijvoorbeeld hun online profiel kunnen wijzigen, zich kunnen uitschrijven voor onze nieuwsbrief of contact kunnen opnemen met de gegevensbeheerder op het onderstaande adres.


Locatie van gegevensverwerking

De gegevens die door deze site worden verzameld, worden verwerkt op het hoofdkantoor van de gegevensbeheerder en in het datacentrum van de site host. Site Ground, de site host, die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens en de gegevens beheert namens de gegevensbeheerder, bevindt zich in de Europese Economische Ruimte en handelt in overeenstemming met de Europese normen.

Doorgifte van gegevens naar niet-EU-landen

Deze site kan sommige van de verzamelde gegevens delen met diensten die zich buiten de Europese Unie bevinden. In het bijzonder met Google, Facebook en Microsoft (LinkedIn) via sociale plug-ins en Google Analytics. De overdracht is toegestaan op basis van specifieke besluiten van de Europese Unie en de garant voor de bescherming van persoonsgegevens, met name Besluit 1250/2016 (Privacy Shield), waarvoor geen verdere toestemming is vereist. De hierboven genoemde bedrijven garanderen dat zij zich houden aan het Privacy Shield.

Veiligheidsmaatregelen

Deze site verwerkt gebruikersgegevens op een wettige en gepaste manier en neemt gepaste veiligheidsmaatregelen om ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de gegevens te voorkomen. De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van computer- en/of elektronische hulpmiddelen, waarbij passende organisatorische, technische en administratieve maatregelen worden genomen om persoonlijke gegevens binnen ons bedrijf te beschermen aan de hand van criteria die strikt verband houden met de vermelde doelstellingen. Geen enkele gegevensoverdracht en geen enkel opslagsysteem kan echter gegarandeerd 100 % veilig zijn. Gebruikers die reden hebben om aan te nemen dat hun interacties met ons niet langer veilig zijn, worden verzocht om ons onmiddellijk van het probleem op de hoogte te stellen.

Naast de voor de verwerking verantwoordelijke kunnen in sommige gevallen andere partijen die betrokken zijn bij de exploitatie van de website toegang hebben tot opgeslagen persoonsgegevens (administratief, verkoop-, juridisch en systeembeheerpersoneel) of tot externe personen (zoals externe technische diensten, koeriersdiensten, postkoeriers, hostingbedrijven, IT-bedrijven en communicatiebureaus) die, indien nodig, door de voor de verwerking verantwoordelijke kunnen worden aangesteld om persoonsgegevens te beheren.

De persoonlijke gegevens van gebruikers worden zo lang bewaard als nodig of toegestaan is, afhankelijk van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De criteria voor het bepalen van de bewaartermijnen zijn de volgende: (i) de periode waarin gebruikers de website untraducteur.com regelmatig gebruiken; (ii) de noodzaak om een contract of wettelijke verplichting na te komen waaraan wij onderworpen zijn; (iii) de mogelijkheid om gegevens te bewaren in het licht van onze juridische situatie (bijvoorbeeld met betrekking tot termijnen, geschillen of controles op de naleving van de regelgeving).


Gebruikersrechten

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening en de Italiaanse regelgeving kunnen gebruikers, op de manier en in de mate waarin de geldende wetgeving voorziet, de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot hun persoonsgegevens:

 • Verzoek om bevestiging van het bestaan van persoonlijke gegevens die op hem/haar betrekking hebben (recht op toegang)
 • Zoek uit waar het vandaan komt
 • Verstaanbare communicatie ontvangen
 • Informatie verkrijgen over de criteria, methoden en doeleinden van de verwerking
 • Vragen om bijwerking, rectificatie, integratie, verwijdering, omzetting in anonieme vorm of blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, inclusief gegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 • In het geval van verwerking op basis van toestemming, om hulp te ontvangen tegen kostprijs voor de gegevens die op u betrekking hebben en die aan de verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerde en leesbare vorm, waarvan de conformiteit wordt gegarandeerd door een gegevensverwerker en in een formaat dat algemeen beschikbaar is op elektronische apparaten.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
 • En, meer in het algemeen, om alle rechten uit te oefenen die door de geldende wettelijke bepalingen worden erkend.

Verzoeken moeten worden gericht aan de gegevensbeheerder. Gebruikers kunnen hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in het bijzonder uitoefenen door naar de website www.untraducteur.com te gaan, bijvoorbeeld door hun online profiel te wijzigen, hun abonnement op onze nieuwsbrief op te zeggen of door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het hierboven vermelde adres. Wij zullen op het verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Gebruikers worden uitgenodigd om in hun verzoek aan te geven welke persoonlijke gegevens zij willen wijzigen, of zij dergelijke gegevens uit onze database willen laten verwijderen of om eventuele beperkingen op te geven die zij willen opleggen aan ons gebruik van hun persoonlijke gegevens. Het is belangrijk om op te merken dat het nodig kan zijn om bepaalde gegevens te bewaren voor registratiedoeleinden en/of om transacties te voltooien die door gebruikers zijn geïnitieerd voordat zij om een wijziging of annulering verzoeken.

Speciale informatie voor ouders

De website untraducteur.com is niet bestemd voor kinderen, zoals vereist door de geldende wetgeving, en wij verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van minderjarigen. Un Traducteur verbindt zich er echter toe de bepalingen van de wet na te leven wanneer deze de toestemming van een ouder of voogd vereisen om de persoonlijke gegevens van minderjarigen te verzamelen, te gebruiken of openbaar te maken. Wij zetten ons in om de privacy van minderjarigen te beschermen en moedigen ouders en voogden aan om een actieve rol te spelen in de online activiteiten en interesses van hun kinderen.

Als een ouder of voogd verneemt dat een minderjarige ons zijn/haar persoonsgegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact op met de Gegevensbeheerder op het onderstaande adres. Als wij ontdekken dat een minderjarige zijn/haar persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, zullen wij deze uit onze bestanden verwijderen.

Gegevensbeheerder

In overeenstemming met de RGPD en andere Franse wetten inzake gegevensbescherming, evenals andere bepalingen inzake gegevensbescherming, is de verantwoordelijke voor de verwerking Haider Corp, gevestigd te 60 Rue François 1er 75008 PARIS 8, die gecontacteerd kan worden op het volgende e-mailadres: contact@translatorus.com of telefonisch op 06.56.84.86.00.

De gegevensverwerker voor de verwerking is Hostinger.

Functionaris voor gegevensbescherming

A Translator heeft de heer Ghulam Faisal aangesteld als zijn functionaris voor gegevensbescherming (DPO nr. 123433). U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het volgende adres dpo@translatorus.com.


Updates

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 15 juni 2023.